Çalışan adayı kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma beyanı

Çalışan adayı kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma beyanı

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.

KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup ELTAŞ TRANSFORMATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (veri sorumlusu), kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği: 

Veri sorumlusu ELTAŞ TRANSFORMATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Veri Sorumlusu ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi Veri Sorumlusunun işe alım ve iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi ile Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

•    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
•    Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
•    Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
•    İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
•    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu olarak tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikasından ulaşabilirsiniz.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusuna iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;
Yurtiçinde aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtiçi Alıcı Grupları: 

•    Tedarikçiler
•    Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu kurum ve kuruluşlar ile mahkemelerce usulüne uygun olarak talep edilmesi durumunda ve/veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sebebi ile veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verileriniz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır.

Hukuk müşaviri, muhasebe/mali müşavir ve kamu kuruluşları haricinde, yurt içi gerçek veya tüzel kişiler ile güvenli ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşılacak olan kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusunun sözleşmeden kaynaklı yükümlülüğünün yerine getirilmesi sebepleri ile paylaşılmaktadır.

Yurtdışı Alıcı Gruplarına aktarılmamaktadır.

Bilişim hizmeti sunan firmalar ile günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar olması sebebiyle güvenli ilan edilen ülkeler dışında açık rızanız alınması durumunda paylaşılmaktadır. 

Yurtdışına aktarılacak olan kişisel verilerinizden bilişim hizmeti sunan firmalar dışında aktarılacak kişisel verileriniz Gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşılacak olan kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusunun sözleşmeden kaynaklı yükümlülüğünün yerine getirilmesi sebepleri güvenli ilan edilen ülkeler dışında açık rızanız alınması durumunda paylaşılmaktadır. 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçlarına dayanarak, Excel Programı, Hard Copy, Yazılım Programı - Yurtiçi, Şifreli Dosya, Muhasebe Programı, Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi, Web Tabanlı Yazılım gibi yöntemlerle yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak; Açık Rızanın Alınması, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Kanunlarda Öngörülmesi, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi dayanılarak işlenmektedir.

5. KVKK 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar:

Tüm talepleriniz için www.eltas.com.tr adresinde bir örneği bulunan "Veri Sahibi Başvuru Formu"nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. Veri sorumlusu tarafından KVKK ‘un 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.

•    Kişisel verinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
•    Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; [email protected] e-posta yoluyla, ELTAŞ TRANSFORMATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adresimize posta yoluyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak bize iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. 
ELTAŞ TRANSFORMATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.